Laws & Regulations, NO

Laws

Aksjeloven
LOV 1997-06-13 nr 44
Lov om aksjeselskaper

Allmenngjøringsloven
LOV 1993-06-04 nr 58
Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Arbeidsmiljøloven
LOV 2005-06-17 nr 62
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Brann- og eksplosjonsvernloven
LOV 2002-06-14 nr 20
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Folketrygdeloven
LOV 1997-02-28 nr 19
Lov om folketrygd

Ferieloven
LOV 1988-04-29 nr 21
Lov om ferie

Forurensningsloven
LOV 1981-03-13-6
Lov om vern mot forurensninger og om avfall

Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager
LOV-1947-04-26-1
Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager

Personopplysningsloven
LOV 2000-04-14 nr 31
Lov om behandling av personopplysninger

Regnskapsloven
LOV 1998-07-17 nr 56
Lov om årsregnskap m.v.

Regulations

Aktivitetsforskriften
FOR-2010-04-29-613
Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten

Arbeidsplasser og arbeidslokaler
FOR 1995-02-16 nr 170
Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler

Arbeidsutstyr
FOR 1998-06-26 nr 608
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Avfallsforskriften
FOR 2004-06-01 nr 930
Forskrift om gjennvinning og behandling av avfall

Bedriftshelsetjeneste
FOR 2009-02-11 nr 162
Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste

Brannforebyggende tiltak og tilsyn
FOR 2002-06-26 nr 847
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Forskr. om allmenngj. av Verkstedsoverenskomsten
FOR 2010-12-20 nr 1764
Forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Innretningsforskriften
Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten

Internkontrollforskriften
FOR 1996-12-06 nr 1127
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Opplysningspliktforskriften
Forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten

Personlig verneutstyr
FOR 1993-05-24 nr 1425
Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Rammeforskriften
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroliumsvirksomheter

Skattebetalingsforskriften
FOR 2007-12-21 nr 1766
Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven

Stoffkartotekforskriften
FOR 2000-04-14 nr 412
Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter

Styringsforskriften
FOR 2001-09-03 NR 1099
Forskrift om styring i petroleumsvirksomheten

Forskrift om utsendte arbeidstakere
FOR 2005-12-16 NR 1566
Forskrift om utsendte arbeidstakere

Verkstedsoverenskomsten
Industrioverenskomstene 2010 – 2012

Vern mot støy
FOR 2006-04-26 nr 456
Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen

VO og AMU
FOR 1977-04-29 nr 07
Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg